Julläsning – en klassiker till mellandagarna

”Ser verkligen fram emot jul, då ska jag få tid att läsa boken x, och kanske xx.” Detta har hörts både en och annan gång de senaste veckorna. På Facebook finns inlägg med bilder av de nyinköpta böckerna som väntar på julläsning. Nu ska det äntligen bli tid till läsning! I samband med min grundutbildning ag sedan) fick vi studenter en liknande uppgift. Juldagarna skulle ägnas åt en klassiker – Chester Barnards The Function of the Executive. Vi fick veta att den var ansedd som synnerligen svår och att vi fick vara beredda att jobba hårt med den. Det skulle läsas och skrivas PM och det blev också en uppgift som vi tog på största allvar. Skiddagar ställdes in. Fester fick vänta. En studentkollega kom till och med tillbaka efter juluppehållet och hade döpt sin nyinförskaffade Renault 4 till Chester.

Outtalade normer avgörande

The Functions of the Executive gavs ut första gången 1938, och blev snabbt en storsäljare. Under många år toppade den säljlistorna i genren management/ledarskapsböcker och låg på många vd:ars nattduksbord. Boken räknas också som det första försöket att teoretiskt förklara hur organisationer och organisering fungerar. Författaren var vd för New Jersey Bell Telephone Company (kanske kan man jämföra hans position med Cisco:s vd i dag). Som vd deltog han också i olika nätverk som samlade akademiker och företagsledare. Ett av dessa nätverk var Paretogruppen, en middagsklubb vid Harvard där bland andra Talcott Parsons, Elton Mayo, George C. Homans, Fritz J. Roethlisberger och Chester Barnard var medlemmar (Kunda, 1994). Här fick Barnard till exempel träffa forskarna från Hawthornestudien som pågått mellan 1926 och 1932 i Chicago. Ett av de mer spridda resultaten från den studien var att produktionstakten bestämdes av outtalade produktionsnormer. Även om man försökte motivera medarbetarna att producera mer till exempel med prestationsbaserade lönesystem, fann forskarna att det fanns outtalade normer i olika grupper som var betydligt mer avgörande för vad som räknades som en dags arbete.

Enligt Barnard uppstår organisationer ur den vilja till samarbete som uppkommer när det finns saker som vi inte kan åstadkomma på egen hand.

Chefen en barnmorska

Detta blev en del av Barnards definition av organisationer. Enligt honom uppstår organisationer ur den vilja till samarbete som uppkommer när det finns saker som vi inte kan åstadkomma på egen hand. Barnard särskilde också mellan formella och informella delar av organisering. Medan den formella delen stod för information och beslut, innefattade den informella delen kommunikation, förståelse för det man gör och förhållningssätt till verksamheten. Det var den informella som oljade organisationens hjul. Den högsta chefens uppgift var att samla ihop all information och alla önskemål i organisationen, sammanföra detta till mer övergripande beslut och mål för att därefter kommunicera det till (eller inpränta det hos) medarbetarna. Som Charles Perrow (1972/1986) formulerade det, blev högste chefen i Barnards version på sin höjd en barnmorska som skulle förlösa organiseringens mål.

En rad av de sätt som vi idag använder för att förstå organisering formulerades inledningsvis av Barnard. Han lade grunden för hur vi kan förstå beslutsfattande, kultur, omvärldens inflytande, huruvida organisationer agerar rationellt, hur man motiverar sina medarbetare, vad som är chefens uppgift, och så vidare. Det är en bok som tål omläsning, år efter år, för den som inte redan fyllt sin julläsningslista. Samtidigt påkallar läsningen av Barnard en rad andra frågor som rör utvecklingen av kunskap kring företagande och organisering. Hur sprids erfarenheter mellan akademi och praktiker idag? I vilka forum ges möjlighet för akademiker och praktiker att träffas för att diskutera forskningsfronten i olika frågor? Och, när den vetenskapliga publiceringen är fokuserad till vetenskapliga artiklar, kan man också ställa sig frågan i vilken utsträckning akademin lyssnar på tänkare och praktiker som publicerar sig i andra fora? Det är möjligen något att grubbla på mellan jul och nyår. Och för den som fortfarande letar julläsning, har jag också det glada budskapet att boken numera även finns översatt till svenska.

Ulla Eriksson Zetterquist, professor i företagsekonomi och föreståndare för Gothenburg Research Institute

Läs mer i:
Barnard, Chester (1938/1968) The Functions of the Executive, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Kunda, Gideon (1994) Chester I. Barnard and the Guardians of the Managerial State. Administrative Science Quarterly, 1994, September, p 526–530.
Perrow, Charles (1972/1986) Complex Organizations. New York: Mc.Graw-Hill Publishing Company

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *