Är professionella fondförvaltare bättre än lekmän på att förutsäga avkastning och risk på aktiemarknaden?

Hur mycket betyder expertis för finansiellt risktagande och förmågan att förutse avkastning och risk på finansiella tillgångar? Tidigare forskning är inte entydig vad gäller den här frågan. Några studier har visat starka samband mellan självförtroende och subjektiv kunskap inom finans och överdrivet självförtroende och riskabla investeringsportföljer (Campbell & Kirmani, 2000). Å andra sidan viss evidens som visar att överdrivet självförtroende minskar med större expertis och erfarenhet (Christoffersen & Sarkissian, 2002; Locke & Mann, 2001; Menkhoff, Schmidt & Brozynski, 2006), medan andra studier visar att finansiella experter är mer benägna att ha överdrivet självförtroende än oerfarna investerare (Glaser, Langer & Weber, 2003; Törngren & Montgomery, 2004).

Syfte

Syftet med vår studie var att undersöka vad som påverkar risktagandet bland fondförvaltare och lekmän samt vilken roll expertis och erfarenhet spelar för aktieplacerares förmåga att bedöma de kortsiktiga riskerna på olika aktieindex. Sammantaget deltog 64 professionella (framförallt fondförvaltare) och 278 icke-professionella investerare.

Professionella investerare var sämre än lekmän i fråga om att göra förutsägelser om avkastning.

Resultat

I den första delen av studien undersökte risktagande i investeringsbeslut hos professionella investerare och icke-professionella investerare genom att de svarande fick ta ställning till hur de skulle allokera sitt kapital över tillgångar som varierade i risk och förväntad avkastning. Vi fann att professionella och mer erfarna icke-professionella investerare generellt var mer positivt inställda till risk och också tog större risker i sina investeringsbeslut än oerfarna icke-professionella investerare. De professionella investerarnas riskattityd påverkades av deras egna attityder till risktagande men också av risknormer i förvaltarorganisationen. De icke-professionella investerarnas riskvilja påverkades också av deras affektiva tillstånd, deras finansiella självförtroende och deras självskattande finansiella kunskaper. Ju högre självskattad kunskap desto riskvilligare.

Den andra delen av studien undersökte vikten av finansiell expertis för investerares förmåga att bedöma den framtida avkastningen och risken (volatilitet) på olika aktieindex under en tremånadersperiod. I linje med tidigare studie (tex. Törngren & Montgomery 2004), var professionella investerare sämre än lekmän i fråga om att göra förutsägelser om avkastning. De båda grupperna var dock lika bra på att bedöma riskerna under en tremånadersperiod.

Professionella investerare bör tona ned sparares förväntningar på deras förmåga att leverera en riskjusterad avkastning som ligger betydligt högre än index

Studien visade inget samband mellan de professionellas finansiella självförtroende och deras förmåga att förutse avkastning och risk. Bland de icke-professionella fanns ett negativt samband mellan finansiellt självförtroende och korrekta förutsägelser om både avkastning och risk.

Slutsatser

Vi drar slutsatsen att framförallt icke-professionella investerare påverkas att ta finansiella risker av faktorer som bör vara irrelevanta, som av deras finansiella självförtroende och deras affektiva tillstånd. Studien gav inte heller något stöd för att investerare med erfarenhet och hög självskattad kunskap har bättre förmåga att göra kortsiktiga prognoser avseende risk eller avkastning på aktieindex. En implikation av studien är att professionella investerare bör tona ned sparares förväntningar på deras förmåga att leverera en riskjusterad avkastning som ligger betydligt högre än index.

 

Magnus Jansson grayMagnus Jansson, doktor i psykologi, Gothenburg Research Institute

 

 

 

Sven HemlinSven Hemlin, professor i psykologi, Gothenburg Research Institute

 

 

 

Carl-Christian Trönnberg, doktor i psykologi, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Detta inlägg bygger på postern The role of expertise in financial risk taking and ability to forecast return and risk on financial assets, som presenterades på konferensen Society for Judgment and Decision Making 2016 i Boston, USA.

1 comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *