Robotization and automation in the media 2014-2017

According to some we are now witnessing a third industrial revolution that will fundamentally change how and how much people will work. In part two of the report-series on robotization and automation of work, Barbara Czarniawska and Bernward Joerges turn their attention toward the media, to find out how hopes and fears related to robotization are expressed in newspaper articles. Here you can read an excerpt from the report.

Projektifierad integration – några slutsatser efter en kartläggning av integrationsinsatser i Storgöteborg

Nationalekonomer har länge kunnat berätta att det finns problem med arbetsmarknadsintegration av utrikes födda. Men vi vet fortfarande väldigt lite om hur integrationsarbete organiseras i praktiken och vad som fungerar och inte. I forskningsprogrammet Organizing integration på Gothenburg Research Institute studerar mina kollegor och jag just integration i praktiken. Det här är några reflektioner efter en första kartläggning av integrationsinsatser i Storgöteborg.