Skribenter

Ulla Eriksson-ZetterquistUlla Eriksson Zetterquist är professor i företagsekonomi och föreståndare för Gothenburg Research Institute. Tillsammans med Lars Walter är hon ansvarig för forskningsprogrammet Organizing Action Nets. Hennes forskningsintressen rör organisering, speciellt genus och intersektionalitet, teknik och risk, samt styrformer inom professionella organisationer. Dessa teman har hon bland annat behandlat i böcker som Genusperspektiv på företagsekonomi (2012), samförfattad med Elisabeth Sundin, Organizing technologies (2011), samförfattad med Thomas Kalling och Alexander Styhre, Institutionell teori: idéer, moden, förändring (2009), Organisering kring hot och risk, samförfattad med kollegorna i OAN, samt Organisering och intersektionalitet (2007) samförfattad med Alexander Styhre. Sedan 2004 är hon associerad redaktör för tidskriften Gender, Work and Organization. Läs mer på Gothenburg Research Institutes hemsida.

Helene Brembeck

Helene Brembeck är föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap och professor i etnologi. Hennes forskningsområden är bland annat föräldraskap och barndom i konsumtionssamhället och mat och hälsa ur ett kulturellt perspektiv. Helene har varit projektledare för flera stora CFK-projekt, bland annat ”Kommersiella kulturer i ett etnologisk-ekonomiskt perspektiv” och ”Den mångdimensionella matkonsumenten – Beteende och värderingar hos konsumenter 55 ”. Läs mer på Centrum för konsumtionsvetenskaps hemsida.

 

Gunnar WahlströmGunnar Wahlström är docent i företagsekonomi. I fokus står studiet av hur banker påverkas av de nya kapitaltäckningsreglerna, det vill säga Basel II. Enligt de nya reglerna kommer banker som kan utveckla egna statistiska deduktiva modeller för riskmätning att belönas med ett lägre kapitaltäckningskrav. Detta medför bland annat att mer kapital kan hållas i arbete, vilket förbättrar avkastningen. Studien New capital requirements for banks bygger på ett omfattande empiriskt material som samlats in genom ostrukturerade intervjuer med företrädare från främst banker i Norden. Studien ingår i projektet Formell styrning och kontroll i högtillitssamhällen. Läs mer om Gunnar Wahlström här.

Sten JönssonProfessor emeritus i företagsekonomi. Arbetar nu med omdömesgillt ledande. Sten Jönsson var professor i Redovisning och Finansiering 1976 – 1996 vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och därefter har han varit forskare vid Gothenburg Research Institute, dess föreståndare under större delen och ansvarig för programmet Scandinavian Management. Han är nu ansvarig för det nygamla forskningsprogrammet Ledarskap, Innovation och Medarbetarskap. Läs mer om forskningsprogrammet. Läs mer om Sten Jönsson.

 

Airi Rovio-JohanssonAiri Rovio-Johansson är professor i utbildningsvetenskap vid Gothenburg Research Institute (GRI), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hennes huvudsakliga forskningsområden är: (1). Undervisning och studenternas lärande samt relationen mellan undervisning och lärande inom högre utbildning. (2). Institutionell diskursanalys och organisatoriska förändringsprocesser inom privata och offentliga organisationer. (3). Institutionellt kvalitetsarbete och kvalitetssäkringssystem och metoder inom högre utbildning, olika nationella och internationella organisationer; inom privat och offentlig sektor. (4). Livslångt lärande som varaktigt (”sustainable”) interkulturellt lärande och varaktigt lärande mellan generationer inom olika nationella och internationella organisationer. Mer om Airi Rovio-Johansson.

Magnus JanssonMagnus Jansson är ekonomie magister, fil. dr i psykologi och legitimerad psykolog. Magnus forskning är främst inriktad mot beslutsfattande och ekonomiska bedömningar. Han disputerade 2011 vid Göteborgs Universitet med avhandlingen ”Psychological influences on adoption of socially responsible investment”. Avhandlingen undersöker de psykologiska motiv och drivkrafter som påverkar investerare att ta etiskt hänsynstagande vid sina investeringsbeslut. Läs mer…

 

 

Niklas HanssonNiklas Hansson är forskare i etnologi och disputerade i juni 2008 på avhandlingen Nätverkspolitik. Organisering, öppenhet och kontroll i Göteborgs Sociala Forumprocess 2003-2005. Pågående forskningsprojekt just nu är CHIME – om hur kulturarv marknadifieras, Re:heritage – Cirkulering och kommodifiering av ting med historia, Digcon: Digitaliseringen av konsumtionskulturen samt Consumer logistics. Mer om Niklas Hansson

 

 

Annelie Sjölander Lindqvist rund_300Annelie Sjölander Lindqvist är docent i socialantropologi och forskare vid Gothenburg Research Institute. Forskar om förvaltning av natur- och kulturarvsresurser i Sverige och Italien med särskilt fokus på rovdjur, vattenresurser samt plats och landskap. Samverkans- och integrerade arbetsprocesser inom naturresurs- och kulturarvsförvaltning, markanvändning, kopplingen mellan politiskt deltagande och plats- och landskapsvård, relationen mellan människa och vilda djur samt konflikter kring implementeringen av natur- och kulturarvsresurspolitiska beslut, utgör centrala forskningsfält. Läs mer om Annelie Sjölander Lindqvist. 

 

Emma Björner

 

Emma Björner är doktorand i marknadsföring vid Företagsekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet, där hon deltar i forskningsprogrammet Stockholm Program of Place Branding. Emma deltar också i forskningsprogrammet Managing Big Cities, vid Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

 

 

Sara BrorströmSara Brorström disputerade i december 2010 på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet med en avhandling om kommunala stora satsningar. Har efter disputationen bedrivit ett tvåårigt projekt om Göteborgs stad och formulerandet av vision och strategier för Älvstaden. Bedriver under 2013-2015 ett forskningsprojekt om tre stadsdelar som är under uppbyggnad i och i närheten av Göteborg; Kvillebäcken, Kongahälla och Krokslätt. Fokus i detta projekt är: var tar visioner och strategier om hållbarhet vägen i praktiken, när de ska implementeras i staden?